VII Macedonian Mathematical Congress


Due to Covid-19 pandemic, the VII Macedonian Mathematical Congress scheduled for September, 2020 was postponed for June 27-30, 2023. It is our pleasure to invite you to be part of this Congress, organized by the Union of Mathematicians of Macedonia. You can find more information about the Congress in the following new Website:

http://congress.smm.org.mk

Заради пандемијата со Covid-19, VII Македонски Математички Конгрес планиран за Септември, 2020 беше одложен за Јуни 27-30, 2023. Ни претставува чест и задоволство да бидете дел од овој Конгрес, организиран од страна на Сојузот на математичари на Македонија. Повеќе информации за Конгресот може да најдете на следната нова Вебстрана:

http://congress.smm.org.mk