Training Seminar

A training seminar for teachers in primary and secondary education will be held during the VII Congress, under the following title:

STRATEGIES FOR ENCOURAGING CREATIVITY IN TEACHING MATHEMATICS

  • Main instructor: Valentina Gogovska, assistant professor at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje
  • Duration: 2 days.
  • Application deadline: September 7, 2020.
  • Summary. Mathematics educators have a great challenge to foster the development of higher order thinking skills in students, such as formulating and solving problems, reasoning and communicating ideas and solutions. The purpose of this training is to involve teachers in encouraging creativity in students (for both primary and secondary school students), through regular mathematics instruction by using suitable strategies for developing creative thinking skills, in particular, mathematical problems and other instructional materials. We expect a fruitful discussion about creativity in the teaching process. Some current, open issues related to it will be encouraged. 
  • After completing the program, participants will receive appropriate Certificate of completed training.

ОБУКА

Стратегии за поттикнување на креативноста во наставата по математика

Во текот на VII Конгрес ќе се одржи семинар за обука на наставници во основно и средно образование, под следниот наслов:

  • Главен инструктор: Валентина Гоговска, доцент на Природно-математичкиот факултет, Скопје
  • Времетраење: 2 дена.
  • Рок на пријавување: 7 септември 2020 година.
  • Резиме. Наставниците по математика имаат голем предизвик: од нив се бара да го поттикнат развојот на вештини за размислување од повисок ред кај учениците, како што се: формулирање и решавање задачи, расудување и соопштување на идеите и решенијата. Целта на оваа обука е да се вклучат наставниците во поттикнување на креативноста кај учениците (и од основно и од средно училиште), во редовната настава по математика, со употреба на соодветни стратегии за развој на вештини за креативно размислување, преку математички задачи и други наставни материјали. Очекуваме отворена дискусија за креативноста во наставниот процес и некои тековни, отворени прашања поврзани со тоа.
  • По завршувањето на програмата, учесниците ќе добијат соодветен Сертификат за завршена обука.